thahnhomg 926 +31
Papa19403 1534 -31

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

18 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ