Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

26 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ