Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

33 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết