Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

77 nước, 11 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết