0908559175 1471 +7
tuanvu87 1238 -7

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

30 nước, 2 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua