U58u58 1594 +20
dumuc 1678 -20

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

18 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết