Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

27 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết