Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

30 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết