Lazaro 1306 -16

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

49 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết