Minghua 1229 -14
0564999959 1275 +14

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

95 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết