Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

22 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ