Minh789999 1705 +14
Kietlun 1667 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

32 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết