Thanbang 1584 -15
caocuong 1598 +15

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

87 nước, 10 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua