Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

13 nước, 1 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua