Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

58 nước, 9 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết