Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

30 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua