Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

101 nước, 10 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết