vuong588 1847 -27
Tjbbknbcj 1565 +27

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

61 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết