Kietlun 1679 +4
Andichochi 1362 -4

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

78 nước, 5 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua