Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

41 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua