Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

41 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua