winwon 1511 +8
MrLinh 1330 -8

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

76 nước, 20 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết