Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

90 nước, 15 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua