Quân đen 0 0
Yen1 1357 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

31 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ