Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

18 nước, 2 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ