Silk 1529 +15

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

49 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ