Silk 1544 -18

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

46 nước, 8 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua