lephucvks 1555 +15
1234554321 1523 -15

Kiểu: Cờ úp, 18/9/2019

68 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua