Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

78 nước, 13 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua