Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

72 nước, 9 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua