Kietlun 1716 -24
Thuan013 1514 +24

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

74 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua