Kiểu: Cờ úp, 17/9/2021

65 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ