L.xeVDB 1466 -15
Huongtram 1484 +15

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2022

39 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua