minhuy1d 1604 +18
U58u58 1655 -18

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

44 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết