Quân đen 0 0
hungrom 1426 0

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

39 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết