tvk.vt 1443 +17
quanghong 1467 -17

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2020

40 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua