Tjbbknbcj 1586 +17
12345678 1617 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

118 nước, 23 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết