VIN.69 1374 +21

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

19 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ