Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

63 nước, 16 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua