Tieudaodu2 1640 +16
Vietnai1966 1648 -16

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

26 nước, 3 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ