Sumi 1389 +8

Kiểu: Cờ úp, 19/3/2019

69 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua