thai73 1433 -14
Tinaha 1487 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

27 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua