Stay 1687 +8

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

55 nước, 4 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết