L1983 1505 -23
tantuyen 1339 +23

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

67 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết