Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

40 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ