Tjbbknbcj 1530 +10
chi1998 1398 -10

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

56 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết