Tien789 1624 -16
U58u58 1619 +16

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

101 nước, 16 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết