apolo143 1434 +19
covui8x 1491 -19

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2020

2 nước, 0 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ