caozizi 1649 -20

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

39 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết