caozizi 1676 +10

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

45 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua