namitoha 1393 +21

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

59 nước, 5 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua